SERVICII

 

A. Protecția Mediului


1.Elaborare si depunere documentatii tehnice pentru obtinerea actelor de reglementare: Vizare anuala a autorizatiei de mediu.
 • Acord de mediu
 • Autorizatie de mediu
 • Revizuire acord/autorizatie de mediu
 • Transfer autorizatie de mediu
 • Avize
 • Colectare si preluare deseuri periculoase si nepericuloase.
2. Administrare cont client Serviciul de adminstrare cont client include urmatoarele:
 • comunicarea rapida a legislatiei noi de mediu;
 •  identificarea unor solutii optime de management al activitatii in vederea eficientizarii consumurilor de energie si minimizare a generarii deseurilor; gasirea unor solutii tehnice in vederea reducerii emisiilor in mediu
3.Consultanta de mediu, pentru:
 • Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzutede legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713);
 • Identificarea problemelor si necesitatilor pentru conformarea la prevederile legislatiei de mediu in vigoare;
 • Asistență în identificarea deşeurilor generate conform codului deşeurilor conform HG 856/2002;
 • Elaborarea planului de interventie in caz de poluari accidentale;
 • Elaborarea si menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor;
 • Intocmirea si transmiterea raportarilor lunare /anuale catre autoritatea competentă de protecţiea mediului;
 • Raportarile in aplicatia electronica SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM)
 • Consultanţă privind întocmirea formularelor pentru transportul deşeurilor;
 • Mentinerea Autorizatiei de Mediu, informarea permanenta a masurilor impuse prin aceeasta;
 • Asigurarea relatiei permanente cu autoritatilede protectia mediului;
 • Intocmirea lunara a Declaratiei privind obligatiile la fondul de mediu.
In cazul in care doriti, putem sa intocmim noi toate documentele legate de Registrul de evidenta si gestiune a deseurilor si Registrul Anexei 3 (formularele de incarcare /descarcare deseuri)pentru o taxa de externalizare a mangementului deseurilor. Societatile cu care avem contract de externalizarea managementului deseurilor le oferim serviciul de colectare si preluare a deseurilor nepericuloase GRATUIT.
Mentionam ca toata documentatia va fi intocmita de catre persoanal care a studiat legislatia romaneasca de mediu si este acreditat in managementul deseurilor.

B. Protecția muncii - Securitate și sănătate în muncă


 1.  Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, (executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru) și stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice specifice, în conformitate cu art. 7, alin. 4, lit. a), respectiv art. 12, alin. 1, lit. a, din Legea nr. 319/2006;
 2. Elaborarea, actualizarea planului de prevenire și protecție, precum și revizuirea acestuia, în conformitate cu art. 13, lit. b, din Legea nr. 319/2006, modificată, respectiv art. 46, alin. 1 din N.M. de aplicare a Legii nr. 319/2006, modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale societății, precum și ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru, în conformitate cu art. 13, lit. e, din Legea nr. 319/2006, modificată;
 4. Stabilirea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea directorului, în conformitate cu art. 13, lit. d, din Legea nr. 319/2006;
 5. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societății, stabilirea duratei și periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, în conformitate cu art. 15, pct. 8 și art. 80 din N.M. de aplicare a Legii nr. 319/2006, modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite, în conformitate cu art. 88, alin. 2, art. 93, alin. 1, art. 97 din N.M. de aplicare a Legii nr. 319/2006, modificată, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
 8. Evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006 ;
 9. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
 10. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;
 11. Alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.